AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA izsludina kandidātu atlasi

SIA “Ķekavas nami”, reģ. Nr. 40003359306,

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA/-AS amatam

 

Izvirzītās prasības:

 • obligāta akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (nekustamo īpašumu pārvaldības, finanšu, ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības zinātņu, tiesību zinātņu, inženierzinātņu), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus kapitālsabiedrībā;
 • darba pieredze vadošā amatā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja pienākumus SIA ,,Ķekavas nami’’ (vismaz triju gadu pieredze pēdējo 10 gadu laikā valdes priekšsēdētājam līdzvērtīgā vadošā amatā vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā, kas nodrošina vadības kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus konkrētajā amatā);
 • izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi;
 • Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē un vismaz vienas svešvalodas, Eiropas Savienības oficiālās valodas (vēlams angļu valodas) zināšanas B līmeņa 2.pakāpē valdes priekšsēdētāja uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;

Kompetences, kuras nepieciešamas valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanai:

 • stratēģiskais redzējums;
 • prasmes darbinieku novērtēšanā un attīstībā;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • darbinieku novērtēšana un attīstība;
 • prasmes finanšu vadībā;
 • prasmes pozitīvu attiecību veidošanā un uzturēšanā.

 

Īpašie nosacījumi:

 • valdes priekšsēdētāja amatam ir piemērojams valsts amatpersonas statuss un noteiktie ierobežojumi;
 • Kandidāts nevar būt persona:

– kurai nav augstākā izglītība;

– kura ir sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, ja sodāmība par to nav noņemta vai dzēsta;

– kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

– par kuru ir pasludināts maksātnespējas process;

– kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona, kura īsteno politiskās partijas vai politisko personu apvienības vadību, tai skaitā pieņem tās vārdā lēmumus vai īsteno pārstāvību.

Kandidātam jāatbilst likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;

Kandidātam jāpiemīt nevainojamai reputācijai, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.

 

Mēneša atlīdzība valdes priekšsēdētājam – 2600 EUR (bruto) mēnesī

 

Interesentus lūdzam līdz 2023. gada 7. martam (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esību, un apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā, apliecinājumu par nevainojamu reputāciju un apliecinājumu, ka piekrīt valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem);
 • dzīves gaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā norādīts pašvērtējums par valodu zināšanām, norādīts pēdējo desmit gadu laikā vadīto kolektīvu darbinieku skaits, uzņēmuma budžeta līdzekļu apgrozījums gadā, būtiskākā informāciju par uzņēmuma darbības jomu, Kandidāta atbildība un pienākumi, un nozīmīgākie sasniegumi attiecīgajā uzņēmumā/institūcijā;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā), kandidāts, kurš izglītību ir ieguvis ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas;
 • apliecinājumu, ka piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai konkursa izsludinātājs var gūt pārliecību par Kandidāta/-es atbilstību normatīvo aktu un konkursa rīkotāja izvirzītajām prasībām.

Kandidāts pieteikumu Konkursam var iesniegt:

 • elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: konkurss@kekava.lv;
 • personīgi, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz SIA ,,Ķekavas nami’’ valdes priekšsēdētāja amatu”, Gaismas ielā 19 k 9-1, Ķekava, Ķekavas novads;
 • nosūtot pa pastu, ar norādi “Konkursam uz SIA ,,Ķekavas nami’’ valdes locekļa amatu”, Gaismas ielā 19 k 9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123.

Informācija pa tālruni: 28374676.

Informācijai: saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. pantu ar valdes priekšsēdētāju tiek slēgts pilnvarojuma līgums uz pieciem gadiem, amata pienākumus uzsākot 2023.gada 19.aprīlī.

Informācija par SIA ,,Ķekavas nami’’ ir pieejama šeit: https://kekavasnami.lv/par-uznemumu/publiskojma-informacija/

Konkursa nominācijas komisija:

 1. Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes vadītājs Māris Zelčs (Komisijas priekšsēdētājs);
 2. Ķekavas novada domes priekšsēdētāja trešais vietnieks Gatis Līcis;
 3. Ķekavas novada domes deputāts, Attīstības komitejas vadītājs Andris Vītols;
 4. Ķekavas novada pašvaldības Iekšējā auditore Viktorija Belova;
 5. Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece Tatjana Tihoņenko;
 6. Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Personāla vadītāja Jana Malaha.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti trīs mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā – privātuma politika, klātienē Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.