24h ☏ +371 29220011

“Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā”

 (Nr. 4.3.1.0/22/A/010)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Ķekavas nami” pabeidza projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/010, īstenošanu. 2023. gada 1. novembrī tika parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts par būvdarbu pabeigšanu.

SIA “Ķekavas nami” projekta realizācijas mērķis bija veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot centralizētā siltumapgādes sistēmā izmantotos fosilos energoresursus ar AER, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.

 Projekta ietvaros Daugmalē Uzņēmējs SIA “Inos”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003570038, juridiskā adrese: Rīgas iela 115A, Salaspils, centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīja un pieslēdza ar koksnes granulu kurināmu katlumāju ar kopējo jaudu 0,4 MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, un biomasas padeves sistēmu, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas. Projekta ietvaros sasniegti šādi ieguvumi:

•Centralizētā siltumapgādes avotā tika aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;

•Samazinājusies siltumavota CO2 emisija;

•Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošā vienība ar 0,4 MW nominālo jaudu;

•Veikta uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;

•Paaugstinājās siltumapgādes drošība.

Projekta kopējie izdevumi: 378 697,00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi         251 600,00 EUR. Atbalsta summa 40,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 100 640,00 EUR.  Privātais attiecināmais finansējums 60,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 150 960,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi      127 097,00 EUR.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/010 “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā” norisinājās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.