24h ☏ +371 29220011

Iepirkuma procedūras rezultāts

2023. gada 31. janvārī noslēgts līgums  par projekta

“Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”  4.3.1.0/22/A/010 “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā”  realizāciju

ar SIA “Inos”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003570038, juridiskā adrese: Rīgas iela 115A, Salaspils.