24h ☏ +371 29220011

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

ES Kohēzijas fonda projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta, projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/009

Pasūtītājs : SIA „Ķekavas nami”
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

Iepirkuma priekšmets –
„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve ciematā Ziedonis Ķekavas novadā”, ID Nr. ĶN 2013/4

Tiesības slēgt būvdarbu iepirkuma līgumu piešķirtas :

AS „Siguldas Būvmeistars” ( reģ.nr.40003047821 ) par piedāvāto līgumcenu 2 081 831,36 EUR( bez PVN ).

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 07.februārī (prot.nr.13).