AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

ES Kohēzijas fonda projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta, projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/009

Pasūtītājs : SIA „Ķekavas nami”
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

Iepirkuma priekšmets –
„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve ciematā Ziedonis Ķekavas novadā”, ID Nr. ĶN 2013/4

Tiesības slēgt būvdarbu iepirkuma līgumu piešķirtas :

AS „Siguldas Būvmeistars” ( reģ.nr.40003047821 ) par piedāvāto līgumcenu 2 081 831,36 EUR( bez PVN ).

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 07.februārī (prot.nr.13).