24h ☏ +371 29220011

Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/011 “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā” īstenošanu

SIA “Ķekavas nami” 2023. gada 2. janvārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par   Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/011 “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā”.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot fosilos (dabas gāze) energoresursus, nodrošinot nepārtrauktu, prognozējamu un stabilu siltumenerģijas piegādi patērētājiem ilgtermiņā.

Projekts paredz uzbūvēt ar koksnes šķeldu kurināmu 1,5 MW  jaudas katlumāju un pieslēgt centralizētās siltumapgādes sistēmai Valdlaučos.

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:

 • uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienības ar 1,5 MW nominālo jaudu;
 • centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;
 • samazināsies CO2 emisijas par 1188,05 t CO2 gadā;
 • optimizēs uzņēmuma izmaksas, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;
 • paaugstināsies siltumapgādes drošība.

Projekta ietvaros plānoti šādi pasākumi:

 • būvprojekta izstrāde;
 • būvdarbi, iekārtu piegāde, montāža un nodošana ekspluatācijā;
 • būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā;
 • projektu vadība un projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošana.

 

Projekta kopējās izmaksas (bez PVN)                          1 400 000.00 EUR

ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums (bez PVN)           547 400.00 EUR

SIA Ķekavas nami finansējuma daļa (bez PVN)           852 600.00 EUR

 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada beigām.

 

Projekta gaita

21.06.2023.

Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā

 (Nr. 4.3.1.0/22/A/011)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Ķekavas nami” turpina īstenot projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/011.

Pamatojoties uz iepirkuma “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Valdlaučos, Ķekavas novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. ĶN2023/1) rezultātiem, 2023.gada 26.aprīlī noslēdza līgums “Fosilā kurināmā aizstāšanas (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Valdlaučos, Ķekavas novadā “ATSLĒGAS PROJEKTA” BŪVNIECĪBAS LĪGUMS Nr. 2023/1-11/32” ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “INOS”, Līguma cena ir 1 4000 00,00 EUR.

 

Uzņēmējam precizē būvprojektu, ēku novietojumu, veic iekārtu un materiālu pasūtīšanu. Paredzēts uzstādīs vienu ūdens sildāmo biomasas katlu, ar visām palīgiekārtām, ieskaitot kurināmā pieņemšanas un padeves operatīvo noliktavu, dūmeni, vadības sistēmu un montāžu. Ūdenssildāmā katla  nominālā siltuma jauda 1,5 MW.

Projekta kopējie izdevumi: 1 400 000,00 EUR (viens miljons četri simti tūkstoši eiro), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 368 500,00 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti eiro). KF finansējums: 40,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 547 400,00 EUR (pieci simti četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti eiro). Privātais attiecināmais finansējums: 60[1]% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 821 100 EUR (astoņi simti divdesmit viens tūkstotis viens simts eiro). Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 31 500,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro).

 

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2024. gada 31. martam.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/011 “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

 

[1]SIA “INOS”  vienotais reģistrācijas Nr. 40003570038, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 115A

28.12.2023.

Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā

 (Nr. 4.3.1.0/22/A/011)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Ķekavas nami” turpina īstenot projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/011.

SIA “Ķekavas nami” projekta realizācijas mērķis bija veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot centralizētā siltumapgādes sistēmā izmantotos fosilos energoresursus ar AER, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.

Projekta ietvaros Valdlauču centralizētās siltumapgādes sistēmā uzņēmējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INOS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003570038, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 115A, uzstādīja un pieslēdza ar koksnes šķeldu kurināmā katlumāja ar kopējo jaudu 1,5 MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekta ietvaros sasniegti šādi ieguvumi:

 • Centralizētā siltumapgādes avotā aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;
 • Samazinājusies siltumavota CO2 emisija;
 • Uzstādītas modernas siltumenerģiju ražojošās vienības ar kopējo nominālo jaudu 1,5 MW;
 • Veikta uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;
 • Paaugstinājās siltumapgādes drošība.

Atbilstoši līguma nosacījumiem Uzņēmējs izpildīja visus darbus, kas nodrošina projekta iznākuma rādītāju sasniegšanu. Palika palaišana un nodošana ekspluatācijā, kā arī personāla apmācība.

Projekta kopējie izdevumi: 1 426 000,00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 1 368 500,00 EUR. KF finansējums 40,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 547 400,00 EUR. Privātais attiecināmais finansējums 60,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 821 100 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir 57 500,00 EUR.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/011 “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.