24h ☏ +371 29220011

“Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā”

 (Nr. 4.3.1.0/22/A/010)

21.06.2023.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Ķekavas nami” turpina īstenot projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/010.

Pamatojoties uz iepirkuma “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Daugmalē, Ķekavas novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr.ĶN2022/6) rezultātiem 2023.gada 31.janvārī. noslēgts „ATSLĒGAS PROJEKTA” BŪVNIECĪBAS LĪGUMS Nr. 2022/1-11/74  (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Daugmalē, Ķekavas novadā ar SIA “Inos”[1] . Līguma cena ir 367 000,00 EUR.

Līguma ietvaros SIA “Inos” ir izstrādājis katlu mājas un siltumtrases būvprojektu un to 2023.gada 31.maijā saskaņojis Būvvaldē. Uzsāktie būvdarbi rit saskaņā ar būvniecības grafiku, nodrošinot arī autoruzraudzību.

Viss darbu kopums šī Līguma izpratnē tiek uzskatīts par „atslēgas” projekta būvniecību, proti,  ekspluatācijā tiek nodota pilnībā darbspējīga katlumāja. Jaunai katlumājai tiks uzstādīts viens ūdenssildāmais kokskaidu granulu katls, ar palīgiekārtām, ieskaitot kurināmā pieņemšanas un padeves operatīvo noliktavu, jaunu dūmeni un vadības sistēmu. Ūdenssildāmā katla nominālā siltuma jauda 0,4 MW.

Projekta kopējie izdevumi: 260 000,00 EUR (divi simti sešdesmit tūkstoši eiro), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 251 600,00 EUR (divi simti piecdesmit viens tūkstotis seši simti eiro). KF finansējums: 40,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot

100 640,00 EUR (viens simts tūkstoši seši simti četrdesmit eiro). Privātais attiecināmais finansējums: 60,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 150 960,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro). Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 8 400,00 EUR (astoņi tūkstoši četri simti eiro).

Projekta īstenošanas laiks: 2023.gads.

            Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/010 “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.


[1] SIA “INOS”  vienotais reģistrācijas Nr. 40003570038, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 115A