24h ☏ +371 29220011

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM


ES Kohēzijas fonda projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta, projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/009

Pasūtītājs : SIA „Ķekavas nami”
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

Iepirkuma priekšmets –
„Būvuzraudzība būvniecības līgumam par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ciematā Ziedonis”, ID Nr. ĶŪ 2014/1

Tiesības slēgt būvdarbu iepirkuma līgumu piešķirtas:

SIA „Firma L4” ( reģ.nr.40003236001 )
par piedāvāto līgumcenu 23 700,00 EUR( bez PVN ).

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 10.martā (prot.nr.4).