AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM


ES Kohēzijas fonda projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta, projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/009

Pasūtītājs : SIA „Ķekavas nami”
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

Iepirkuma priekšmets –
„Būvuzraudzība būvniecības līgumam par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ciematā Ziedonis”, ID Nr. ĶŪ 2014/1

Tiesības slēgt būvdarbu iepirkuma līgumu piešķirtas:

SIA „Firma L4” ( reģ.nr.40003236001 )
par piedāvāto līgumcenu 23 700,00 EUR( bez PVN ).

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 10.martā (prot.nr.4).