24h ☏ +371 29220011

Kas ir decentralizētā kanalizācijas sistēma?

Decentralizētā kanalizācijas sistēma normatīvo aktu izpratnē ir:

□ rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē un tās jauda ir mazāka par 5 m³ diennaktī;

□ septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

□ notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka (var būt vairākas) vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Ja īpašumā ir kāda no minētajām sistēmām un tā nav pieslēgta centalizētajiem kanalizācijas tīkliem, atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumam, īpašniekam vai īpašuma valdītājam tā ir jāreģistrē pašvaldības datu bāzē.

 

Reģistrācijas pieteikuma iesniegšana

Rokrakstā:

  • izdrukājiet veidlapu vai paņemiet to kādā klientu apkalpošanas centrā –  Daugamalē (“Salnas”), Ķekavā (Gaismas ielā 19/9) vai Valdlaučos (Meistaru iela 37);
  • aizpildiet veidlapu un iesniedziet SIA “Ķekavas nami” kādā no Jums ērtākajiem veidiem, proti:
    • iesniedziet kādā no klientu apkalpošanas centriem;
    • nosūtiet pa pastu – adrese: SIA “Ķekavas nami”, Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2111;
    • ieskenējiet kā pdf formāta dokumentu un nosūtiet uz e-pastu: info@kekavasnami.lv.

Datorrakstā:

  • lejuplādējiet veidlapu un aizpildiet to;
  • parakstiet ar drošu e-parakstu un nosūtiet uz e-pasta adrersi: info@kekavasnami.lv.

Ja nav iespējas parakstīt ar e-parakstu, SIA “Ķekavas nami” pieņem arī pdf vai word formāta dokumentu.

Reģistrācija

SIA “Ķekavas nami” veic iesnieguma pirmreizējo reģistrāciju.

Lai samazinātu birokrātisko slogu, reģistrācija tiek veikta pamatojoties uz īpašnieka vai īpašuma valdītāja iesniegumā iekļauto informāciju.

Prasība par sistēmu apsaimniekošanu

Kanalizācijas sistēmas krājtvertnēs uzkrāto notekūdeņu izvešanu drīkst veikt tikai pašvaldībā reģistrēts asenizācijas pakalpojuma sniedzējs.

Aktuālo asenizācijas pakalpojumu sniedzēju sarakstu var atrast šeit.

Reģistrācijas pienākumu nosaka

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums (šeit)

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (šeit)

Ķekavas novada pašavaldības saistošie noteikumi Nr.4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā”  (šeit)

Papildus informācija

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistācija nav šķērslis, lai to pieslēgtu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, ja tas tehniski iespējams.

Par sekām, ja nepilda reģistrācijas pienākumu, var iepazīties šeit.

Informatīvie materiāli par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu ir pieejami šeit

Informāciju par neattīrītu notekūdeņu ietekmi uz vidi var iegūt šeit