24h ☏ +371 29220011

Ūdens zudumi un to aprēķināšanas kārtība

Kārtība kādā dzīvokļa īpašnieks norēķinās par karstā un aukstā ūdens patēriņu ir noteikta Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk – Noteikumi).

Noteikumu 19.punktā noteikts, ka, ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.

Noteikumu 19.1punktā  noteikts, ka šo noteikumu 19.punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

  • kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs

mēnešus pēc kārtas;

  • kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
  • kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
  • kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Saskaņā ar Noteikumu 27.punktu dzīvokļa īpašnieks pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā katru mēnesi nolasa ūdens skaitītāja rādījumu un nodod tos pārvaldniekam aprēķinu veikšanai. Savukārt 28.punktā noteikts, ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informē pārvaldnieku.

Ja karstā un aukstā ūdens patēriņa aprēķinā tiek izmantoti skaitītāji un tiem savlaicīgi ir veikta skaitītāju metroloģiskā pārbaude (verifikācija), un attiecīgi dzīvokļa īpašnieks ir nodevis ūdens skaitītāju rādījumus apsaimniekotājam, aprēķins tiek veikts atbilstoši skaitītāja rādījumiem, ņemot vērā arī ūdens zudumus, kas tiek aprēķināti proporcionāli uz visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Noteikumu Nr. 1013 29.punktā noteikts, ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai šo noteikumu 28.punktā minētajā kārtībā nav informējis par prombūtni, pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta trešo daļu dzīvokļu īpašnieku kopībai ir iespējams noteikt citu kārtību ūdens patēriņa starpības sadalei. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir  saistošs gan apsaimniekotājam, gan ikvienam dzīvokļa īpašniekam. Līdz ar to minētā aprēķinu veikšanas kārtība par ūdens patēriņa starpību sadali ir piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienosies par citu ūdens patēriņa sadales kārtību.