24h ☏ +371 29220011

Paziņojums par Būvdarbu iepirkuma rezultātiem


Paziņojums par Būvdarbu iepirkuma rezultātiem :

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta”
(ProjektaNr. 5.3.1.0/16/I/008) ietvaros
1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
2. Iepirkuma nosaukums – “Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Loreķu teritorijā Ķekavā”, Id.nr. ĶN2017/ŪK1.
3. Tiesības slēgt būvdarbu iepirkuma līgumu piešķirtas :
SIA “Ostas celtnieks”, reģ.nr. 41203004237 ar piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 4 441 996.40 (Četri miljoni četri simti četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit seši eiro un 40 eirocenti bez PVN) .
Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2018.gada 23.martā (prot.nr.6).