24h ☏ +371 29220011

Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu

SIA “Ķekavas nami” klientiem, saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, no 15.10.2023 bija pieejamas savas daudzdzīvokļu mājas tāmes, kā arī uzturēšanas darbu plāni 2024. gadam. Katru gadu katrai mājai pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tāmes un uzturēšanas darbu plāni tiek izstrādāti individuāli. Līdz 2023. gada 26. novembrim aicinājām māju dzīvokļu īpašniekus detalizēti iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas tāmi, kā arī pielikumā norādītajiem dzīvojamajai mājai plānotajiem remontdarbiem un kopīgi ar citiem dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt nepieciešamos darbus, lemjot gan par ēkas remontdarbu uzkrājumu, gan darbu prioritātēm. Ja dzīvokļu īpašnieku kopība minētajā termiņā neierosināja izmaiņas, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stājās spēkā ar 2024. gada 1. janvāri. Ar daudzdzīvokļu māju tāmēm, kā arī uzturēšanas darbu plāniem iespējams iepazīties klātienē klientu apkalpošanas centros un Webnams pašapkalpošanās portālā.

Apsaimniekošanas maksa ietver:

1. Dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana):

a) dzīvojamās mājas sanitārā apkope,

b) dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo komunālo pakalpojumu nodrošināšana,

c) dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,

d) dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,

e) dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;

f) ugunsdrošības prasību izpildes nodrošināšana.

2. Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība:

a) pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana,

b) attiecīgā gada budžeta projekta – tāmes sagatavošana,

c) finanšu uzskaites organizēšana.

3) dzīvojamās mājas lietas (turpmāk — mājas lieta) kārtošana;

4) nodrošināt zemes gabala uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes;

5) informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Uzkrājuma fonds

Tie ir finanšu līdzekļi mājas nākotnes remontiem. Uzkrājums paredzēts lieliem, nevis avārijas remontiem. Daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma daļas (kāpnes, pamati, jumts, ārsienas, inženierkomunikāciju tīkli u.c.)  tiek uzturētas par dzīvokļu īpašnieku naudu. Kopīpašums prasa regulāras rūpes neatkarīgi no tā, vai dzīvoklis ir pirmajā vai pēdējā mājas stāvā. Ar piedāvāto darbu sarakstu un plānotajām izmaksām var iepazīties tāmes pielikumā. Pārvaldnieka sagatavotā uzturēšanas darbu plānā izmaiņas var veikt dzīvokļu īpašnieku kopība dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

Ar 2016. gada 1. jūliju stājās spēkā grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, ar kuriem vairs nav paredzēts piemērot atbrīvojumu no aplikšanas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā iekļautajiem maksājumiem, tai skaitā iemaksām remontdarbiem, kas iekļautas pārvaldīšanas pakalpojumu sastāvā. Tātad maksājumiem, kas veikti remontu fondā un kuri iekļauti dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu sastāvā, ir piemērojams PVN. Ja  mājas pārvaldnieks remonta pakalpojumus sniegs daļēji pats un daļēji slēdzot līgumus par remonta pakalpojumu sniegšanu ar citiem uzņēmumiem savā vārdā, tad tas Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē būs uzskatāms par remonta pakalpojumu sniedzēju un tam savā vārdā būs jāizraksta avansa maksājuma nodokļa rēķins mājas iedzīvotājiem par nākotnē sniedzamiem remonta pakalpojumiem, piemērojot PVN standart likmi 21 procenta apmērā.