24h ☏ +371 29220011

Paziņojums par noteikto siltumenerģijas tarifu

SIA “Ķekavas nami”  , vienotais reģistrācijas Nr. 40003359306s, Rāmavas ielā 17, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzsabiedrisko pakalpojumu veidssabiedrisko pakalpojumu sniedzējanoteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, un pamatojumu noteiktajam  tarifam.
Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais tarifs
(bez PVN)
Noteiktā tarifa  samazinājums  (%).
  siltumenerģijas ražošanas tarifs EUR/MWh   172.78   73.34   57.55
  siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs EUR/MWh   31.89 16.80   47.32
siltumenerģijas tirdzniecības tarifs EUR/MWh 1.64 1.64 0.00
siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,28 EUR/MWh) 208.59 94.06 54.91
Noteiktais tarifs stāsies spēkā 01.06.2023.  (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro  SIA “Ķekavas nami”  noteikto tarifu, kas 02.12.2022. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”2022/234.DA7 un precizēto publikāciju 09.12.2022. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”2022/239.DA2 un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 04.04.2012. lēmumu Nr.98” Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķekavas nami” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”) apstiprināto tarifu

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar dabasgāzes cenas izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām parsabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto Siltumenerģijas apgādes tarifu lietotājs var Rāmavas ielā 17, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads  iepriekš sazinoties ar J. Freibergu, T.29255787, e-pasts:  jfreibergs@apollo.

 Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var Rāmavas ielā 17, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, e-pasts; info@kekavasnami,lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt.

Datums 26.04.2023.

 

 

“Ķekavas nami” Valdes priekšsēdētājs        Paraksts                                    /R. Lācis/

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU