24h ☏ +371 29220011

Paziņojums par maksu saimnieciskajiem atkritumiem no cilvēka

Sakarā ar Dabas resursu nodokļa palielināšanos,  SIA „Clean R” paziņojumu Nr. 1410 (14.12.2021.) par izvešanas maksas palielināšanu, un SIA “Ķekavas nami” apstiprināto maksu par saimnieciskiem atkritumiem no cilvēka (valdes sēdes protokols Nr. 10-2021, 16.12.2021.)

 –   no 2022. gada janvāra mēneša maksa par saimnieciskajiem atkritumiem no cilvēka  – 5.73 EUR /mēnesī (bez PVN).

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu pakalpojuma sniegšanas teritorijā tiek aprēķināta pamatojoties uz faktiski savākto atkritumu daudzumu,   SPRK apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā, dabas resursu nodokli, pašvaldībā konkursa kārtībā operatoram apstiprināto atkritumu savākšanas un izvešanas maksu, kā arī SIA “Ķekavas nami”, kā daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāja, faktiskajām izmaksām atkritumu konteineru novietņu uzturēšanā un lielgabarīta un bīstamo sadzīves atkritumu savākšanā.

Dzīvokļu īpašniekiem komunālo pakalpojumu rēķinos iekļautā pozīcija “Atkritumu izvešana(ATP)”  tiek aprēķināta atkarībā no dzīvokļa īpašumā deklarēto cilvēku skaita. Ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, par atkritumu izvešanu ir jāmaksā vismaz par vienu personu. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopībām ir tiesības lemt par citu metodiku mājas kopējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sadalījumam. Aprēķins (skatīt šeit) tiek veikts pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” regulējumu.  Atkritumu izvešanas maksa tiek apstiprināta ar SIA “Ķekavas nami” valdes lēmumu(izrakstu skatīt šeit).