AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/010 “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā” īstenošanu

SIA “Ķekavas nami” 2023. gada 2. janvārī noslēdza līgumu ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.
4.3.1.0/22/A/010 “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā”
īstenošanu.

SIA “Ķekavas nami” projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:
– centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;
-samazināsies CO2 emisijas par 223,348 t CO2 gadā;
– uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienības ar 0,4 MW nominālo jaudu;
– optimizēs uzņēmuma izmaksas, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;
– paaugstinās siltumapgādes drošību.

Projekta ietvaros plānotas šādas darbības:
-būvprojekta izstrāde;
-būvdarbi;
-iekārtu piegāde un montāža, katlu mājas un siltumtrases nodošana ekspluatācijā;
-autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā;
-projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošana.

Projekta izmaksas (neskaitot PVN) ir:
Projekta kopējās izmaksas 367 000.00 EUR.
Kohēzijas fonda līdzfinansējums 100 640.00 EUR.
SIA “Ķekavas nami” finansējums 266 360.00 EUR.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada beigām.

Informāciju sagatavoja SIA “Ķekavas nami” 10.01.2023

Projekta gaita.

21.06.2023.

Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā

 (Nr. 4.3.1.0/22/A/010)

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Ķekavas nami” turpina īstenot projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/010.

 

Pamatojoties uz iepirkuma “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Daugmalē, Ķekavas novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr.ĶN2022/6) rezultātiem 2023.gada 31.janvārī. noslēgts „ATSLĒGAS PROJEKTA” BŪVNIECĪBAS LĪGUMS Nr. 2022/1-11/74  (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Daugmalē, Ķekavas novadā ar SIA “Inos”[1] . Līguma cena ir 367 000,00 EUR.

 

Līguma ietvaros SIA “Inos” ir izstrādājis katlu mājas un siltumtrases būvprojektu un to 2023.gada 31.maijā saskaņojis Būvvaldē. Uzsāktie būvdarbi rit saskaņā ar būvniecības grafiku, nodrošinot arī autoruzraudzību.

Viss darbu kopums šī Līguma izpratnē tiek uzskatīts par „atslēgas” projekta būvniecību, proti,  ekspluatācijā tiek nodota pilnībā darbspējīga katlumāja. Jaunai katlumājai tiks uzstādīts viens ūdenssildāmais kokskaidu granulu katls, ar palīgiekārtām, ieskaitot kurināmā pieņemšanas un padeves operatīvo noliktavu, jaunu dūmeni un vadības sistēmu. Ūdenssildāmā katla nominālā siltuma jauda 0,4 MW.

Projekta kopējie izdevumi: 260 000,00 EUR (divi simti sešdesmit tūkstoši eiro), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 251 600,00 EUR (divi simti piecdesmit viens tūkstotis seši simti eiro). KF finansējums: 40,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot

100 640,00 EUR (viens simts tūkstoši seši simti četrdesmit eiro). Privātais attiecināmais finansējums: 60,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 150 960,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro). Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 8 400,00 EUR (astoņi tūkstoši četri simti eiro).

Projekta īstenošanas laiks: 2023.gads.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/010 “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

[1] SIA “INOS”  vienotais reģistrācijas Nr. 40003570038, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 115A