AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Informācija par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

SIA “Ķekavas nami” 29.06.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) ir 181.14 eur/MWh. Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 01.08.2022. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas saskaņā dabasgāzes cenas izmaiņām.

2022. gada 30.jūnijā beidzas termiņš SIA “Ķekavas nami” līgumam ar AS “Latvijas gāze” par dabasgāzes piegādi siltumenerģijas ražošanai Valdlaučos, Rāmavā, Ķekavā un Daugmalē.

Esošais gāzes piegādes līgums nodrošināja vienu no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā. Tiek prognozēts, ka sakarā ar ievērojami pieaugušo dabas gāzes cenu no 2022.gada 1.jūlija būtiski pieaugs maksa par ūdens uzsildīšanu un  apkuri. Jaunais SIA “Ķekavas nami” siltumenerģijas tarifs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tiks apstiprināts 2022. gada jūnija mēneša beigās pēc jaunā dabas gāzes piegādes līguma

Pašvaldības līdzfinansējums ŪK pieslēgumiem.

Ķekavas novada pašvaldībā līdz 11.jūnijam var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmai. Vairāk informācija Ķekavas novada mājas lapā https://kekava.lv/novads/izsludinata-pieteiksanas-lidzfinansejuma-sanemsanai/  un saistošie noteikumi. Infografika pieejama šeit.

Informācija par dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmēm 2022.gadam

Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2022.gadam un faktisko ieņēmumu un izdevumu tāmes par 2021. gadu ir pieejamas SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavā,  Rāmavas ielā 17, kā arī klientu apkalpošanas centros Ķekavā Gaismas ielā 19, k-8, Valdlaučos Meistaru ielā 37 un “Salnās” Daugmalē  darba laikā pēc iepriekšēja pieteikuma. Dzīvokļu īpašniekiem Tāmes

Sasniegti projektā noteiktie iznākuma rādītāji par mājsaimniecību pieslēgumiem Loreķu teritorijā izbūvētajiem centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Uz 2022.gada 1.janvāri Loreķu teritorijā izbūvētajiem centralizētajiem  kanalizācijas un ūdensvada  tīkliem pieslēgušās 159 mājsaimniecības, nodrošinot pakalpojumu 484 iedzīvotājiem. Ir sasniegti  noteiktie iznākuma rādītāji par mājsaimniecību pieslēgumiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības  pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. Kārta” ietvaros izbūvētajiem  centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem Loreķu teritorijā Ķekavā. SIA “Ķekavas nami” turpina pieņemt iesniegumus no

Paziņojums par maksu saimnieciskajiem atkritumiem no cilvēka

Sakarā ar Dabas resursu nodokļa palielināšanos,  SIA „Clean R” paziņojumu Nr. 1410 (14.12.2021.) par izvešanas maksas palielināšanu, un SIA “Ķekavas nami” apstiprināto maksu par saimnieciskiem atkritumiem no cilvēka (valdes sēdes protokols Nr. 10-2021, 16.12.2021.)  –   no 2022. gada janvāra mēneša maksa par saimnieciskajiem atkritumiem no cilvēka  – 5.73 EUR /mēnesī (bez PVN). Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem maksa

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija

Ja īpašumā ir izbūvēta decentralizēta kanalizācijas sistēma (krājtvertne, septiķis vai bioloģiskās attīrīšanas iekārta), bet tā nav pieslēgts pie centralizētas kanalizācijas sistēmas, atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, tā ir jāreģistrē pašvaldības datu bāzē. Reģistrācijas veidlapu var izdrukāt šeit. Reģistrācijas veidlapu klātienē var izņemt kādā no klientu apkalpošanas centriem Daugamalē (“Salnas”), Ķekavā (Gaismas ielā 19/9), Rāmavā(Rāmavas ielā 17)